Stadgar & Kårstämma

Varje år (på hösten) håller Mälarscouterna ett årsmöte - Kårstämma för alla medlemmar. På Kårstämman väljs bland annat kårstyrelsen - de som ska styra Mälarscouterna ett år - till nästa Kårstämma. Till kårstämman kan alla medlemmar skicka egna förslag - motioner. På Kårstämman har alla medlemmar varsin röst.

Mälarscouternas nya stadgar, antagna av Kårstämman 2012-10-07.

Mälarscouternas stämma hösten 2022 fastslog budget och verksamhetsplan för nästkommande år samt fastställde ordinarie medlemsavgift till 700 kr/termin, 350 kr/termin för övriga medlemmar samt 130 kr/termin reducerad avgift för studenter.

Magnus Ljungkvist valdes till ny ordförande. Tina Almhjell omvaldes som vice ordförande med ansvar för avdelningarna. Lars-Göran Gabrielsson omvaldes som vice ordförande med ansvar för funktionärer och lokaler. Olof Filmström omvaldes som Kassör.

Viktor Stamyr, Joel Brynielsson och Karin Eriksson omvaldes som ledamöter. Nya ledamöter i styrelsen blev Lina Hasselquist, Alexander Astely samt Jentra Yllman (utmanarrepresentant).

Lämnar styrelsen gör Paulina Edholm, Elsa Josephsson, Teo Elmfeldt och Elsa Böhm. Avgående Kårordförande Katarina Randers tackade för deras insatser under föregående år.

Protokollet finns bifogat för inloggade medlemmar.

Varmt välkommen till årets kårstämma i Scoutkåren Mälarscouterna.

På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och se till så att vi satsar på rätt saker nästa år! Det är ett utmärkt sätt att göra skillnad genom att motionera, tycka till om årsbudgeten, ställa upp som delegat till distrikts- eller nationell stämma eller påverka Mälarscouternas verksamhetsplan. Dessutom ska en styrelse för nästa verksamhetsår väljas. Stämmohandlingar kommer publiceras senast en vecka innan stämman.

Tid: Söndagen den 25 september 2022, klockan 14:00 till ca 16:30
Plats: Karsviks hage, Tegnebyvägen 16A

Motion
Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner till Kårstämman. En motion är ett förslag på något som bör göras, med motivering av varför det är bra. Skicka in din motion senast två veckor före kårstämman till ko@malarscouterna.se. Motionerna publiceras tillsammans med kårstyrelsens utlåtande minst en vecka före kårstämman. Använd gärna motionsmallen [länk].

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängden
 7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 8. Föredragning av Kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt Kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret.
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Behandling av propositioner till Kårstämman
 12. Behandling av motioner till Kårstämman
 13. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsår
 14. Val av kårordförande, vice kårordföranden samt kassör
 15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Presentation av övriga funktionärer
 19. Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten för organisationer som kåren är ansluten till för tiden intill nästa möte med Kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 20. Mötet avslutas

Varmt välkomna!

Du hittar handlingarna som inloggad medlem här nedan

Mälarscouternas stämma hösten 2021 fastslog budget och verksamhetsplan för nästkommande år. Medlemsavgiften är oförändrad, 700 kr per termin för fullt betalande medlemmar.

Katarina Randers valdes till ny ordförande. Tina Almhjell valdes till ny vice ordförande med ansvar för avdelningarna. Lars-Göran Gabrielsson valdes till vice ordförande med ansvar för funktionärer och lokaler (tidigare ledamot). Olof Filmström valdes som ny Kassör. Viktor Stamyr, Karin Eriksson och Paulina Edholm omvaldes som ledamöter. Nya ledamöter i styrelsen blev Joel Brynielsson, Elsa Josephsson, Teo Elmfeldt (tidigare ordförande) samt Elsa Böhm (utmanarrepresentant).

Lämnar styrelsen gör Andreas Tinglöf, Junia Lundstedt Mannervik, Magnus Hasselquist, David Tennander och Niklas Dyrefors. Avgående Kårordförande tackade för deras insatser under föregående år och lämnade över en blomma.

Protokollet finns bifogat.

Varmt välkommen till årets kårstämma i Scoutkåren Mälarscouterna.

På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och se till så att vi satsar på rätt saker nästa år! Det är ett utmärkt sätt att göra skillnad genom att motionera, tycka till om årsbudgeten, ställa upp som delegat till distrikts- eller nationell stämma eller påverka Mälarscouternas verksamhetsplan. Dessutom ska en styrelse för nästa verksamhetsår väljas. Stämmohandlingar kommer publiceras senast en vecka innan stämman.

Tid: Söndagen den 26 september 2021, klockan 14:00 till ca 17:00
Plats: Utomhus kring Karsviks hage, Tegnebyvägen 16A

Motion
Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner till Kårstämman. En motion är ett förslag på något som bör göras, med motivering av varför det är bra. Skicka in din motion senast två veckor före kårstämman till ko@malarscouterna.se. Motionerna publiceras tillsammans med kårstyrelsens utlåtande minst en vecka före kårstämman. Använd gärna motionsmallen [länk], och kika gärna på förra årets motioner som finns i handlingarna från förra året.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängden
 7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 8. Föredragning av Kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt Kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret.
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Behandling av propositioner till Kårstämman
 12. Behandling av motioner till Kårstämman
 13. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsår
 14. Val av kårordförande, vice kårordföranden samt kassör
 15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Presentation av övriga funktionärer
 19. Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten för organisationer som kåren är ansluten till för tiden intill nästa möte med Kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 20. Korrektion av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018-2019
 21. Mötet avslutas

 

Mälarscouternas stämma hösten 2020 fastslog budget och verksamhetsplan för nästkommande år. Medlemsavgiften är oförändrad, 700 kr per termin för fullt betalande medlemmar.

Teo Elmfeldt omvaldes som ordförande. Felix Jonsson valdes till ny vice ordförande med ansvar för Funktionärer och Lokaler. Andreas Tinglöf valdes till ny vice ordförande med ansvar för Avdelningarna. Junia Lundstedt Mannervik valdes till vice ordförande tillika tillförordnad ordförande VT2021. Niklas Dyrefors omvaldes som Kassör. Lars-Göran Gabrielsson, Magnus Hasselquist, David Tennander och Viktor Stamyr omvaldes som ledamöter. Nya ledamöter i styrelsen blev Karin Eriksson samt Paulina Edholm (utmanarrepresentant).

Lämnar styrelsen gör Emma Rohdin, Albin Elmfeldt, Sofie Ernefors, David Byström, Julia Hedlund Kancans. Styrelsen tackar för deras insatser under föregående år.

2020-09-20 Handlingar och bilagor tillagda 
2020-09-22 Handlingar uppdaterad med motion som försvunnit i hanteringen

Varmt välkommen till årets kårstämma i Scoutkåren Mälarscouterna.

På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och se till så att vi satsar på rätt saker nästa år! Det är ett utmärkt sätt att göra skillnad genom att motionera, tycka till om årsbudgeten, ställa upp som delegat till distrikts- eller nationell stämma eller påverka Mälarscouternas verksamhetsplan.

Tid: Söndagen den 27 september 2020, klockan 15:00 till ca 17:00
Plats: Utomhus kring Karsviks hage, Tegnebyvägen 16A

Hej alla Mälarscouter, välkomna på extra kårstämma!

Vad: Beslut om ifall vi ska behålla Kammaren

När: 31/5 2020 klockan 15.00

Plats: Digitalt. Läs vidare för uppdaterad information.

Vilka: Alla medlemmar i Mälarscouterna

Mälarscouternas stämma hösten 2019 fastslog, budget och verksamhetsplan för nästkommande år. Teo Elmfeldt valdes på Kårstämman 2019 till ny ordförande i Mälarscouternas och tog därmed över stafettpinnen från David Tennander som avtackades för sina två år som ordförande. Emma Rohdin omvaldes som vice ordförande med ansvar för Funktionärer och Lokaler. Albin Elmfeldt och Sofie Ernefors valdes till vice ordförande med ansvar för Avdelningar. Niklas Dyrefors omvaldes som Kassör. Lars-Göran Gabrielsson, Magnus Hasselquist, David Byström (Utmanarrepresentant), Felix Johnsson, Julia Hedlund Kancans och Viktor Stamyr omvaldes som ledamöter. Nya ledamöter i styrelsen blev David Tennander och Junia Mannervik. Lämnar styrelsen gör Lina Hasselquist, efter 11 år, och Marko Joona, efter tre år.

Mälarscouternas stämma hösten 2019 fastslog, budget och verksamhetsplan för nästkommande år. Läs allt i protokoll och handlingar. Medlemsavgiften höjdes från 600 kr/termin till 700 kr per termin för fullt betalande medlemmar som en konsekvens av förra årets stämmas beslut angående bidragsansökningar.

Protokollet från stämman finns bifogat.

Varmt välkommen till årets kårstämma i Scoutkåren Mälarscouterna.
På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och se till så att vi satsar på rätt saker nästa år!

Tid: Söndagen den 29 september 2019, klockan 15:00 till ca 17:00
Plats: Karsviks hage, Tegnebyvägen 16A

Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 15 september. För den som vill finns det en mall på drive.malarscouterna.se. E-post: ko@malarscouterna.se

Stämmohandlingar kommer mailas ut veckan innan stämman.

Dagordning

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 8. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Behandling av propositioner till kårstämman
 10. Behandling av motioner till kårstämman
 11. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsår
 12. Val av kårordförande, vice kårordföranden samt kassör
 13. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Presentation av övriga funktionärer
 17. Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten för organisationer som kåren är ansluten till för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

Vi ses där!
Styrelsen genom David Tennander, Ordförande

Mälarscouternas stämma hösten 2018 fastslog, budget och verksamhetsplan för nästkommande år samt valde en delvis ny styrelse. Läs allt i protokoll och handlingar som publiceras så snart de justerats. Medlemsavgiften förblev oförändrad.

David Tennander omvaldes som ordförande, Teo Elmfeldt och Emma Rohdin omvaldes som vice ordföranden. Niklas Dyrefors omvaldes som Kassör. Lina Hasselquist, Lars-Göran Gabrielsson, Marko Joona omvaldes som ledamöter. Nya ledamöter i styrelsen blev Magnus Hasselquist, Julia Hedlund Kancans, David Byström och Felix Jonsson (Utmanarrepresentant).

Varmt välkommen till årets kårstämma i Scoutkåren Mälarscouterna. På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och gör din röst hörd!

Tid: Söndagen den 30 september 2018, klockan 15:00 till ca 17:00 Plats: Karsviks hage, Tegnebyvägen 16A

Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 16 september.
e-post: ko@malarscouterna.se

Stämmohandlingar kommer mailas ut veckan innan stämman.

Dagordning

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 8. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Behandling av propositioner till kårstämman
 10. Behandling av motioner till kårstämman
 11. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsår
 12. Val av kårordförande, vice kårordföranden samt kassör
 13. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Presentation av övriga funktionärer
 17. Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten för organisationer som kåren är ansluten till för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

För alla som vill så kommer vi hålla en genomgång av mötespraxis 30 minuter innan stämman öppnas, det vill säga klockan 14:30 i Karsvik.

Scouthälsningar, Styrelsen genom David Tennander, Ordförande

KS2017 2018

Mälarscouternas stämma hösten 2017 fastslog, budget och verksamhetsplan för nästkommande år samt valde en delvis ny styrelse. Läs allt i bifogat protokoll och handlingar.

David Tennander valdes idag till ny ordförande i Mälarscouternas och tog därmed över efter Lina Hasselquist som varit ordförande i tre år. Lina är kvar i styrelsen som sekreterare. Styrelsen fick två nya vice ordföranden; Emma Rohdin och Teo Elmfeldt. Nya ledamöter i styrelsen blev Annika Bennsten och Matilda Skönborg. Niklas Dyrefors kvarstår som kassör och Lars-göran Gabrielsson som ledamot. Marko Joona, Viktor Stamyr och Isak Ednertz omvaldes som ledamöter. Vera Tonell valdes in som ordinarie ledamot och Magnus Hasselquist som suppleant.

Välkommen på årets kårstämma i Scoutkåren Mälarscouterna. På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och gör din röst hörd!
 
Tid: Söndagen den 1 oktober 2017, klockan 15:00 till ca. 17.00. 
Plats: Karsviks hage, Tegnebyvägen 16A
 
Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 17 september.
 
Stämmohandlingar kommer mailas ut veckan innan stämman. 
 
Dagordning
 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 8. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Behandling av motioner till kårstämman
 10. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsår
 11. Val av kårordförande, vice kårordföranden samt kassör
 12. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Presentation av övriga funktionärer
 16. Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten för organisationer som kåren är ansluten till för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
Väl mött,
Styrelsen genom Lina Hasselquist, Ordförande

Protokoll bifogat från Extra Kårstämma 15/1 2017. 

På stämman valdes Emma Rohdin in i styrelsen som ledamot. Viktor Stamyr valdes att ersätta Josefin Sollander och Vera Tonell valdes in som suppleant.

Hej

Välkoman på extra kårstämma den 15/1 2017 klockan 12.00 i K2. 

Under hösten har styrelsen sett ett behov av att möjliggöra för fler unga att ta plats i styrelsen för att kunna lära och bidra. Styrelsen förslår därför att utöka styrelsen med en ledamot och välja in Emma Rohin i styrelsen. Vera Tonell föreslås till att väljas som Informationssuppleant och ingå i den nya Informationsgruppen tillsammans med Informationsansvarig Magnus Hasselquist. 

Den nybildade Arrangemangskommittén har under hösten haft Josefin Sollander som sammankallande och Arrangemangsansvarig i styrelsen. Styrelsen föreslår att Josefin Sollander ersätts av Viktor Stamyr som Arrangemansansvarig i styrelsen. Josefin är fortsatt sammankallande i Arrangemangskommittén. 

Emma, Vera, Josefin och Viktor är informerade. 

Styrelsens nuvarande sammansättning nås som inloggad på hemsidan här. 

Dagordning Kårstämma

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 6. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
  Emma Rohdin föreslås till Ledamot
  Viktor Stamyr föreslås till  Ledamot (Arrangemangsansvarig)
  Vera Tonell föreslås till Suppleant (Informationssuppleant)

Hälsningar
Styrelsen genom Lina Hasselquist

KS2016 2017Mälarscouternas stämma hösten 2016 fastslog, budget och verksamhetsplan för nästkommande år samt valde en delvis ny styrelse. Läs allt i bifogat protokoll och handlingar.

Ordförande Lina Hasselquist fick förnyat förtroende att leda styrelsens arbete tillsammans med Lars-Göran Gabrielsson, Lovisa Gebert, Niklas Dyrefors, Ludvig Josephson, Teo Elmfeldt och Magnus Hasselquist. Nya styrelsemedlemmar blev Josefin Sollander, Marko Joona och Isak Ednertz. Viktor Stamyr lämnade styrelsen och tar plats i den nyskapade Arrangemangsgruppen.

Välkommen på årets kårstämma i scoutkåren Mälarscouterna. På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och gör din röst hörd!
 
Tid: Söndagen den 25 september 2016, klockan 15:00 till ca. 17.00. 
Plats: Scoutlokalen vid Karsviks hage
 
Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 18 september.
 
Stämmohandlingar kommer mailas ut veckan innan stämman. 
 
Dagordning
 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 8. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Behandling av motioner till kårstämman
 10. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsår
 11. Val av kårordförande, vice kårordföranden samt kassör
 12. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Presentation av övriga funktionärer
 16. Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten för organisationer som kåren är ansluten till för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
Väl mött,
Styrelsen genom Lina Hasselquist

ks2015 2016 640

Mälarscouternas stämma hösten 2015 fastslog miljöpolicyn, budget och verksamhetsplan för nästkommande år samt valde en delvis ny styrelse. Läs allt i bifogat protokoll och handlingar.

Ordförande Lina Hasselquist fick förnyat förtroende att leda styrelsens arbete tillsammans med Lars-Göran Gabrielsson, Niklas Dyrefors, Ludvig Josephson och Magnus Hasselquist. Nya styrelsemedlemmar blev Teo Elmfeldt, Viktor Stamyr och Lovisa Gebert.  Lina tackade av David Tennander, Fannie Hellström och Jakob Ekelöw för förtjänsfyllt styrelsearbete. Styrelsen har två vakanta poster - hör av dig om du vill vara med!

Välkommen på årets kårstämma i scoutkåren Mälarscouterna. På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och gör din röst hörd!

Efter stämman blir det filmvisning från Mälarscouterna under förra seklet!

Tid: Söndagen den 27 september 2015, klockan 15:00 till ca. 17.00. 

Plats: Scoutlokalen vid Karsviks hage

Motioner

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 20 september.

e-post: lina.hasselquist@gmail.com

Stämmohandlingar kommer mailas ut veckan innan stämman. 

Dagordning

 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Justering av röstlängden
 • Val av två protokolljusterare
 • Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 • Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 • Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 • Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • Behandling av motioner till kårstämman
 • Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsår
 • Val av kårordförande, vice kårordföranden samt kassör
 • Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Val av valberedning
 • Presentation av övriga funktionärer
 • Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten för organisationer som kåren är ansluten till för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

Väl mött,

Styrelsen genom Lina Hasselquist

Bifogat finner du protokoll och bilagor från Kårstäman 2014.

OBS att bifogad budget ej är justerad enligt protokollet, men att protokollets ändringar gäller.

(Handlingar uppdaterade 2014-09-27).

Välkommen på årets kårstämma i scoutkåren Mälarscouterna. På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och gör din röst hörd!

Tid: söndag den 28 september 2014, 15:00 till ca. 17:00

Plats: Scoutlokalen vid Karsviks hage

Motioner

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 september.

Adress: David Tennander, Ringarstigen 16, 168 58 Bromma

Epost:            david.tennander at gmail.com

Dagordning

1.              Val av mötesordförande

Bifogat finner du protokoll och bilagor från Kårstäman 2013.

I samband med kårstämman så har det framkommit att felaktiga versioner av bokslutet tyvärr har cirkulerats. Ekonomiansvarige samt revisorn har gått igenom och rättat upp bokslutet. Under genomgången så har man kunnat konstatera att det egna kapitalet är intakt (det som hela tiden redovisats stämmer med våra verkliga tillgångar).
Johan Forssblad och Pontus Hult

Välkommen på årets kårstämma i scoutkåren Mälarscouterna. På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och gör din röst hörd!

Tid: söndag den 29 september 2013, 15:00 till ca. 17

Plats: Scoutlokalen vid Karsviks hage

Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15 september.
Adress:           Lovisa Gebert, Komministervägen 47, 168 59 Bromma
Epost:            lovisa.gebert@gmail.com

Dagordning

1.              Val av mötesordförande
2.              Val av mötessekreterare
3.              Justering av röstlängden
4.              Val av två protokolljusterare
5.              Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
6.              Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
7.              Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
8.              Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9.              Behandling av motioner till kårstämman
10.           Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsår
11.           Val av kårordförande, vice kårordföranden samt kassör
12.           Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
13.           Val av revisorer och revisorssuppleanter
14.           Val av valberedning
15.           Presentation av övriga funktionärer
16.           Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten för organisationer som kåren är ansluten till för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa.

Väl mött, Styrelsen genom Niklas Dyrefors

Protokoll och handlingar från Kårstämman 2012.

Läs Mälarscouternas verksamhetsberättelse för året 2011-2012. Bifogad.

Välkommen på årets kårstämma i scoutkåren Mälarscouterna. På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och gör din röst hörd!

Tid: söndag den 7 oktober 2012, 15:00 till ca. 17

Plats: Scoutlokalen vid Karsviks hage

Motioner

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 19 september.

Adress:   Ulrika Bernmar, Galoppvägen 2, 170 66 Solna, Epost: ulrika.bjurstrom@gmail.com

Dagordning

1.             Val av mötesordförande.

2.             Val av mötessekreterare.

3.             Justering av röstlängden.

4.             Val av två protokolljusterare.

5.             Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.

6.             Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår.

7.             Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret.

8.             Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9.             Behandling av motioner till kårstämman.

10.           Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsår.

11.           Beslut om nya stadgar.

11.           Val av kårordförande, vice kårordföranden samt kassör.

12.           Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen.

13.           Val av revisorer och revisorsuppleanter.

14.           Val av valberedning.

15.           Presentation av övriga funktionärer.

16.           Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten för organisationer som kåren är ansluten till för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa.

Väl mött, Styrelsen genom Niklas Dyrefors

...

..

...

..

Bifogat.
Bifogad förslag för verksamhetsberättelse till Kårstämman.

Tid: söndag den 2 oktober 2011 kl. 15:00. 

Plats: Karsviks hage.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 18 september.
Adress: Lars-Göran Grabrielsson, Svoldervägen 22, 168 53 Bromma
Epost:  lagges@gmail.com

Alla medlemmar i Mälarscouterna är välkomna!

Dagordning

1.     Val av ordförande vid mötet.
2.     Justering av röstlängden.
3.     Val av två justeringsmän.
4.     Fråga om kårstämman anses behörigen sammankallad.
5.     Godkännande av dagordning.
6.     Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, och revisionsberättelse för 2010/2011.
7.     Fastställande av balansräkning för 2011-08-31, samt ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter för 2010/20011
8.     Beslut om kårens överskott enligt den fastställda balansräkningen.
9.     Verksamhetsmål för 2011/2012.
10.  Fastställande av medlemsavgifter samt budget för 2011/2012.
11.  Val av kårordförande samt tre vice kårordförande för tiden fram till nästa kårstämma.
12.  Val av övriga ledamöter till kårstyrelsen för tiden fram till nästa kårstämma.
13.  Val av revisor samt revisorssuppleant för tiden fram till nästa kårstämma.
14.  Presentation av övriga funktionärer.
15.  Val av valberedning.
16.  Revidering av principbeslut.
17.  Behandling av eventuella motioner till kårstämman.
18.  Övrigt.
19.  Kårstämman avslutas.

Väl mött, Styrelsen,

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för varje avdelning skall vara Lagge tillhanda senast 18 september
Adress: Lars-Göran Grabrielsson, Svoldervägen 22, 168 53 Bromma. 
Epost:  lagges@gmail.com

Verksamhetsmål 2011/2012

Verksamhetsmål för varje avdelning skall vara Lagge tillhanda senast 18 september.
Adress: Lars-Göran Grabrielsson, Svoldervägen 22, 168 53 Bromma
Epost:  lagges@gmail.com

bifogad.
Bifogad
Protokoll
ordinarie kårstämma 28 september 2009, Karsviks hage Bromma
Närvarande: Magnus Johanson(ordf.), Ulrika Ljungblad Jungmar, Lina Hasselquist,  Niklas Dyrefors, Ulrika Bjurström, Lovisa Gebert, Jakob Ekelöw, Jacob Malmström, Anton Wester, Mikael Mild, Sofia Hult, Anita Gabrielsson, Lars-Göran Gabrielsson, Johan Forssblad, Susanna Hållbus, David Tennander §6-19 och Jan Arnér § 13-19.
Kårordförande Magnus Johanson öppnade mötet och hälsade välkommen. Magnus Johanson valdes till ordförande på stämman,   Jakob Ekelöw under punkt 7.
Justering av röstlängd - ingen invändning.
Lars-Göran Gabrielsson och Sofia Hult valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
Stämman ansågs vara behörigt sammankallad.
Den föreslagna dagordningen godkändes.
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1 september 2007 - 31 augusti 2008 gicks igenom. Bifogas.
Kassören redogjorde för kårens ekonomi, balansrapport och revisionsberättelse. Bifogas.
Den föreslagna balansräkningen fastställdes. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Kårens överskott 152 522,37 kr (pga. försenad faktura för sommarens läger) balanseras i ny räkning.
Stämman ger styrelsen i uppdrag att diskutera verksamhetsmålen på KS 091028.
10. Medlemsavgiften höjs till 1000 kr/verksamhetsår.
Assistenter och övriga medlemmar över 18 år betalar 500 kr. Ledare och funktionärer betalar ingen avgift.
Budgeten fastställdes. Bifogas.
11. Till kårordförande valdes Magnus Johanson.
Till vice kårordförande valdes, Niklas Dyrefors, Ulrika Bjurström och Sofia Hult.
12. Val av ledamöter till styrelsen:
Kassör: Johan Forssblad
Sekreterare: Ulrika Ljungblad Jungmar
Avdelningsrepresentanter
Insekterna: Erik Gustafsson
Fjärilarna: Kjerstin Skoglund
Spindlarna: Lovisa Gebert
Karparna: Lars-Göran Gabrielsson
Kräftorna: Lina Hasselquist
Mockasinerna: Jacob Malmström
Sssiehkmvv-orne: Torbjörn Hagenstam
Brandsläckorné: Ulrika Ljungblad Jungmar
Seniorrepresentant utses av seniorlagen.
13. Val av revisor: Jan-Erik Lundqvist
Revisorssuppleant: Bertil Jungmar
14. Kåkenbokning: Per Simonsson
Kåkenfogde: Fredrik Jungmar
Lokalfogde Karsvik: Willy Eriksson
Medlemsregistrerare: Per Simonsson
Postmottagare: Ulrika Ljungblad Jungmar
Kårutbildare: Jan Arnér och Pontus Hult
Bidragsombud: Johan Forssblad
Materielansvarig: Lars-Göran Gabrielsson, Fredrik Jungmar och Erik
Gustafsson
Kontaktperson nyanmälningar: Anita Gabrielsson
Nyckelansvarig: Sven Rygart på Hildebrandsvägen 13.
15. Sammankallande för Valberedningen är Kjerstin Skoglund.
16. Revidering av kårhandboken (kårens egna tillägg till stadgarna).
Inga revideringar. Uppdrar åt KS att revidera under året.
17. En motion har inkommit. Se bilaga.
Stämman avslog motionen
Kårstämman uppdrar åt valberedningen att aktivt se över      kårfunktioner och styrelseposter inför nästa år samt uppdrar åt kårstyrelsen att se över hur deltagande och delgering kan förbättras i kåren.
18. Inget övrigt.
19. Ordförande förklarar stämman avslutad.
Vid protokollet:
……………………………….
Ulrika Ljungblad Jungmar
Justeras:
…………………………………….                           …………………………………
Lars-Göran Gabrielsson                                                   Sofia Hult
Protokoll

ordinarie kårstämma 28 september 2009, Karsviks hage Bromma

Närvarande: Magnus Johanson(ordf.), Ulrika Ljungblad Jungmar, Lina Hasselquist,  Niklas Dyrefors, Ulrika Bjurström, Lovisa Gebert, Jakob Ekelöw, Jacob Malmström, Anton Wester, Mikael Mild, Sofia Hult, Anita Gabrielsson, Lars-Göran Gabrielsson, Johan Forssblad, Susanna Hållbus, David Tennander §6-19 och Jan Arnér § 13-19.

mys-gruppbild

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

för

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA

(Ansluten till Svenska Scoutförbundet)

ARBETSÅRET 2008 - 2009

mslogony170Tid: måndag den 28 september 2008 kl. 19:00.
Plats: Karsviks hage.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 24 september.
Adress: Ulrika Ljungblad Jungmar
Vålbergavägen 163, 175 69 Järfälla
Epost:  ulj@comhem.se

Alla medlemmar i Mälarscouterna är välkomna!
SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA
Ansluten till Svenska Scoutförbundet
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för 
SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA  ARBETSÅRET 2005 - 2006
Styrelsen för Scoutkåren Mälarscouterna får härmed avgiva följande 
verksamhetsberättelse för 75:e verksamhetsåret 050901 - 060831.

 
SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA
Ansluten till Svenska Scoutförbundet
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för 
SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA  ARBETSÅRET 2006 - 2007
 
Styrelsen för Scoutkåren Mälarscouterna får härmed avgiva följande 
verksamhetsberättelse för 76:e verksamhetsåret 060901 - 070831.

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA

 

Protokoll

ordinarie kårstämma 8 oktober 2007, Karsviks hage Bromma

 
SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA
Ansluten till Svenska Scoutförbundet
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för 
SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA  ARBETSÅRET 2007 - 2008

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA

Ansluten till Svenska Scoutförbundet

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 

för

 

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA  ARBETSÅRET 2004 - 2005

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA

Ansluten till Svenska Scoutförbundet

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE


 

för

 

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA  ARBETSÅRET 2003 - 2004

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA

Ansluten till Svenska Scoutförbundet

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE


 

för

 

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA  ARBETSÅRET 2002 - 2003

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA

 

Protokoll

ordinarie kårstämma 7 oktober 2008, Karsviks hage Bromma

 

Närvarande:  Magnus  Johanson(ordf.), Ulrika Ljungblad Jungmar,  Fredrik Jungmar, Emil Jungmar, Willy Eriksson, Lina Hasselquist, Jonas Wester,  Niklas Dyrefors,  Ulrika Bjurström, Mathias Fridemark, Susanna Hållbus, Per Simonsson och Lasse Johansson (fr.o.m. punkt 7)

                       

1.      Kårordförande Magnus Johanson öppnade mötet och hälsade välkommen. Magnus Johanson            valdes till ordförande på stämman,  Mathias Fridemark under punkt 7.

 

2.      Justering av röstlängd - ingen invändning.

3.      Lina Hasselquist och Willy Eriksson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

 

4.      Stämman ansågs vara behörigen sammankallad.

5.       Den föreslagna dagordningen godkändes.

6.       Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1 september 2007 - 31 augusti 2008       

              gicks igenom. Bifogas.
              redogjorde för kårens ekonomi. Balansrapport och revisionsberättelse. Bifogas.

7.      Den föreslagna balansräkningen fastställdes. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8.      Kårens underskott 96365 kr  balanseras i ny räkning.

 

9.      Verksamhetsmålen diskuterades på planeringshelgen – kvalitet. Konkreta aktiviteter finns i minnesanteckningarna från planeringshelgen. En kvalitetsgrupp är tillsatt.

 

10.  Medlemsavgiften är oförändrad 800 kr / verksamhetsår.  

              Assistenter och övriga medlemmar över 18 år betalar 400 kr. Ledare och funktionärer

              betalar  ingen avgift.

              Budgeten fastställdes. Bifogas.

11.   Till kårordförande valdes Magnus Johanson.
 Till vice kårordförande valdes, Niklas Dyrefors, Ulrika Bjurström och Linnea Sjöberg.

 

 

      12.   Val av ledamöter till styrelsen:

          Kassör: Johan Forssblad
          Sekreterare: Ulrika Ljungblad Jungmar
          Avdelningsrepr:           Insekterna: Susanna Hållbus
                                            Fjärilarna: Kjerstin Skoglund

                                            Spindlarna: Sofia Hult
                                            Karparna: Lars-Göran Gabrielsson

                                            Kräftorna: Lina Hasselquist
                                            Mockasinerna: Jacob Malmström

                                            Chang Jiangorné: Lars Brickstad

                                            Sssiehkmvv-orne: Mattias Fridemark

                                            Brandsläckorné; Emil Jungmar

                                                                

                                     Seniorrepresentant utses av seniorlagen.

13.     Val av revisor:: Jan-Erik Lundqvist
           Revisorssuppleant: Bertil Jungmar
     

14.     Kåkenbokning: Joel Brynielsson
           Kåkenfogde: Fredrik Jungmar
           Lokalfogde Karsvik: Willy Eriksson
           Medlemsregistrerare: Per Simonsson

           Postmottagare: Ulrika Ljungblad Jungmar
           Kår utbildare: Jan Arnér

           Bidragsombud: Johan Forssblad

           Materielansvarig:  Lars-Göran Gabrielsson, Fredrik Jungmar och  Erik Gustafsson     

           Kontakt person nyanmälningar: Anita Gabrielsson

           Nyckelansvarig: Familjen Rygart på Hildebrandsvägen 13.

    

                       

 15.     Kårstyrelsen tillsätter en valberedning.

 

16.      Revidering av kårhandboken (kårens egna tillägg till stadgarna).
           Inga revideringar. Uppdrar åt KS att revidera under året.

17.      En  motion har inkommit. Se bilaga. Motionen avslogs men motionärerna uppdras att hitta ett större

           och säkrare bastutält. Cedis minnesfond ska användas till ändamålet och ev. överskjutande belopp

           får tas av befintliga medel.

                                  

18.      Inget övrigt.

      

19.      Ordförande förklarar stämman avslutad.

 

Vid protokollet:

 

……………………………….

Ulrika Ljungblad Jungmar

 

Justeras:

…………………………………….                           …………………………………

           Lina Hasselquist                                                  Willy Eriksson

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA

 

Protokoll

ordinarie kårstämma 3 oktober 2006, Karsvik Bromma

 

Närvarande:  Magnus Johanson (ordf.), Ulrika Ljungblad Jungmar, Anita Gabrielsson, Lagge Gabrielsson, Fredrik Jungmar, Ulrika Bjurström, Per Simonsson, Linnea Sjöberg, Per Simonsson, Åsa Lagerlöf, Niklas Dyrefors, Jakob Ekelöw, Emil Jungmar, Sara Erneberg, Lars Brickstad, Lovisa Gebert, Malin Grimsvik, Jonas Rönnblad, Andreas Lundqvist,, Viktor Malm, Anna Wessén, Emma Malmeby, Daniel Mofors, Johannes Mofors, Maja Gabrielsson, Johan Forssblad, Johan Resare, Sven Rygart, Kerstin Månsson, Willy Eriksson, Lasse Johansson, Jennie Blomqvist (punkt 6).

Jacob Malmström (punkt 10), David Lundqvist (punkt 10), Max Davidsson (punkt 10) och Edwin Skattman Udd. (punkt 10)

                       

1.       Kårordförande Magnus Johanson öppnade mötet och hälsade välkommen. Magnus Johanson      valdes till ordförande på stämman, Lars Brickstad under punkt 7.

 

2.                            Justering av röstlängd - ingen invändning.

3.                            Sofia Hult och Emil Jungmar valdes till justeringsmän.

 

4.                            Stämman ansågs vara behörigen sammankallad.

5.         Den föreslagna dagordningen godkändes.

6.         Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1 september 2005 - 31 augusti 2006       

          gicks igenom. Bifogas.
          Kassören redogjorde för kårens ekonomi. Balansrapport och revisionsberättelse.       

          Bifogas.

7.         Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8.         Kårens underskott 20906 kr  balanseras i ny räkning.

 

9.         Verksamhetsmålen diskuterades på planeringshelgen och den nya styrelsen jobbar vidare på                              målen.

 

10.      Medlemsavgiften höjs till 800 kr / verksamhetsår.  

          Assistenter och övriga medlemmar betalar 400 kr. Ledare och funktionärer

          betalar  ingen avgift.

          Budgeten fastställdes. Bifogas.

11.     Till kårordförande valdes Magnus Johanson.
          Till vice kårordförande valdes, Jakob Ekelöw, Ulrika Bjurström och Linnea Sjöberg.

 

12.     Val av ledamöter till styrelsen:

          Kassör: Johan Forssblad
          Sekreterare: Ulrika Ljungblad Jungmar
          Avdelningsrepr:           Insekterna: Åsa Lagerlöf
                                     Fjärilarna: Edwin Skattman Udd
                                            Karparna: Lagge Gabrielsson

                                     Kräftorna: Niklas Dyrefors
                                            Mockasinerna: Andreas Nordén

                                                                  Oppjollorné: Per Simonsson

                                                                 N´dunkorné: Ingela Jansson

                                                                 Chang Jiangorné: Johan Resare

                                     Seniorrepresentant utses av seniorlagen.

13.      Val av revisor: Jan-Erik Lundqvist
           Revisorssuppleant: Bertil Jungmar
     

14.      Stugbokning: Göran Haglund
           Stugfogde: Fredrik Jungmar
           Lokalfogde Karsvik: Willy Eriksson
           Medlemsregistrerare: Per Simonsson

           Postmottagare: Ulrika Ljungblad Jungmar
           Kår utbildare: Jan Arnér

           Bidragsombud: Per Simonsson

           Materielansvarig: Jonas Sandell, Fredrik Jungmar och Lagge Gabrielsson

           Kontakt person nyanmälningar: Johan Forssblad

           Nyckelansvarig: Åsa Olsson och Christer Ljungqvist

           Kontaktp. distr./förb: Caroline Wester

                       

 15.     Valberedning: Sven Rygart, Sofia Hult, Lars Brickstad, Anita Gabrielsson och Ludvig Hult.

 

16.      Revidering av principbeslut (kårens egna tillägg till stadgarna).
           Inga revideringar. Uppdrar åt KS att revidera principbeslut under året.

17.      Två motioner har inkommit. Se bilaga. Motion 1. Avslogs men stämman uppdrar åt styrelsen att                        se över hur andra kårer gör. Motion 2. Motionen bifalles inom ramen för               materielbudgeten.

                       

                 

18.      Inget övrigt.

      

19.      Ordförande förklarar stämman avslutad.

 

Vid protokollet:

 

……………………………….

Ulrika Ljungblad Jungmar

 

Justeras:

…………………………………….                           …………………………………

Sofia Hult                                                                                                    Emil Jungmar

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA

 

Protokoll

ordinarie kårstämma 5 oktober 2005, Karsvik Bromma

 

Närvarande:  Magnus Johanson (ordf.), Ulrika Ljungblad Jungmar, Anita Gabrielsson, Lagge Gabrielsson, Fredrik Jungmar, Ulrika Bjurström, Per Simonsson, Caroline Wester, Linnea Resare och Sven Rygart.

 

                       

1.       Kårordförande Magnus Johanson öppnade mötet och hälsade välkommen. Magnus Johanson  valdes till ordförande

          på stämman, Caroline Wester punkt 7.

 

2.                            Justering av röstlängd - ingen invändning.

3.                            Lagge Gabrielsson och Ulrika Bjurström valdes till justeringsmän.

 

4.                            Stämman ansågs vara behörigen sammankallad.

5.         Den föreslagna dagordningen godkändes.

6.         Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1 september 2004 - 31 augusti 2005        

          gicks igenom. Bifogas.
          Kassören redogjorde för kårens ekonomi. Balansrapport och revisionsberättelse.       

          Bifogas.

7.         Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8.         Kårens överskott 16776 kr  balanseras i ny räkning.

 

9.         Verksamhetsmålen diskuterades på planeringshelgen. Se bilaga.

 

10.     Medlemsavgiften är oförändrad 600 kr / verksamhetsår.  

          Assistenter betalar halv avgift och övriga medlemmar betalar 300 kr. Ledare och funktionärer

          betalar  ingen avgift.

          Budgeten fastställdes. Bifogas.

11.     Till kårordförande valdes Magnus Johanson.
          Till vice kårordförande valdes, Johan Forssblad, Ulrika Bjurström och Linnea Resare.

 

12.     Val av ledamöter till styrelsen:

          Kassör: Sven Rygart
          Sekreterare: Ulrika Ljungblad Jungmar
          Avdelningsrepr:   Insekterna: Helena Skog
                                     Fjärilarna: Åsa Karlsson
                                     Karparna: Anita Gabrielsson

                                     Kräftorna: Max Walter
                                     Mockasinerna: Jenny Wedin

                                     Jakopporné: Jonas Holm

                                                                   Oppjollorné: Per Simonsson

                                                                  N´dunkorné: Ingela Jansson

                                     Seniorrepresentant utses av seniorlagen.

13.      Val av revisor: Jan-Erik Lundqvist
           Revisorssuppleant: Bertil Jungmar
     

14.      Stugbokning: Göran Haglund
           Stugfogde: Fredrik Jungmar
           Lokalfogde Karsvik: Kårstyrelsen
           Medlemsregistrerare: Per Simonsson

           Postmottagare: Ulrika Ljungblad Jungmar
           Kår utbildare: Jan Arnér

           Bidragsombud: Per Simonsson

           Materielansvarig: Jonas Sandell och Lagge Gabrielsson

           Kontakt person nyanmälningar: Johan Forssblad

           Nyckelansvarig: Åsa Olsson och Christer Ljungqvist

           Kontaktp. distr./förb: Caroline Wester

                       

 15.     Valberedning: KS utser valberedning med representanter från alla avdelningar.

 

16.      Revidering av principbeslut (kårens egna tillägg till stadgarna).
           Inga revideringar. Uppdrar åt KS att revidera principbeslut under året.

17.      Inga motioner

                  

18.      Inget övrigt.

      

19.      Ordförande förklarar stämman avslutad.

 

 

Vid protokollet:

 

……………………………….

Ulrika Ljungblad Jungmar

 

Justeras:

 

…………………………………….                           …………………………………

Lagge Gabrielsson                                                                                                       Ulrika Bjurström

 

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA

 

Protokoll

ordinarie kårstämma 19 oktober 2004, Karsvik Bromma

 

Närvarande:
Björn Sjöstrand (ordf), Magnus Johanson , Ulrika Ljungblad Jungmar, Johan Forssblad,

Linnea Resare, Lars Brickstad, Niklas Dyrefors (t.o.m. punkt 11), Jakob Ekelöw (t.o.m. punkt 11), Anita Gabrielsson, Lagge Gabrielsson, Fredrik Jungmar, Ulrika Bjurström, Per Simonsson, Joel Brynielsson (fr.o.m. punkt 6)

               

1.       Kårordförande Björn Sjöstrand öppnade mötet och hälsade välkommen. Björn

          Sjöstrand valdes till ordförande på stämman.

 

2.             Stämmans behöriga sammankallning godkändes.

3.             Föredragningslistan godkändes.

 

4.             Lars Brickstad och Linnea Resare valdes till justeringsmän.

5.        Justering av röstlängd - ingen invändning.

6.        Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1 september 2003 - 31 augusti 2004        

          gicks igenom. Bifogas.
          Ko redogjorde för kårens ekonomi. Balansrapport och revisionsberättelse.       

          Bifogas.

7.        Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8.        Kårens överskott balanseras i ny räkning.

 

9.        Avdelningarnas verksamhetsmål presenterades. Bifogas.

 

10.     Medlemsavgiften är oförändrad 600 kr / verksamhetsår.  

          Assistenter betalar halv avgift och övriga medlemmar betalar 300 kr.

          Budgeten fastställdes. Bifogas.

11.     Till kårordförande valdes Magnus Johanson.
          Till vice kårordförande valdes, Johan Forssblad, Ulrika Bjurström och Linnea Resare.

 

12.     Val av ledamöter till styrelsen:

          Kassör: Sven Rygart
          Sekreterare: Ulrika Ljungblad Jungmar
          Avdelningsrepr:   Insekterna: Jan-Erik Malm
                                     Fjärilarna: Max Walter
                                       Karparna: Anita Gabrielsson

                                     Kräftorna: Lars Brickstad
                                       Mockasinerna: Anders Cederhag

                                     Jakopporné: Anni Billving            

                                     Rover: Andreas Nordén

                                     En seniorrepresentant utses av seniorlagen.

13.      Val av revisor: Jan-Erik Lundqvist
           Revisorssuppleant: Bertil Jungmar
     

14.      Stugbokning: Göran Haglund
           Stugfogde: Fredrik Jungmar
           Lokalfogde Karsvik: Lennart Sundberg
           Medlemsregistrerare: Per Simonsson
           Kårkaplan: K-G Fridman

           Postmottagare: Ulrika Ljungblad Jungmar
           Kår utbildare: Jan Arnér

           Bidragsombud: Per Simonsson

           Materielansvarig: Anders Bergkrantz

           Kontakt person nyanmälningar: Johan Forssblad

           Nyckelansvarig: Åsa Olsson och Christer Ljungqvist

           Kontaktp. distr./förb: Caroline Wester

           Arrangemangsansvarig: Björn Sjöstrand

                       

 15.     Valberedning: KS utser valberedning med representanter från alla avdelningar där v.ko (avd) är             

           sammankallande.

 

16.      Revidering av principbeslut (kårens egna tillägg till stadgarna).
           Inga revideringar.

17.      Karparnas motion om torvströ på dasset i Kåken åtgärdas med bättre information att torv ska          

           strös i dasset efter användning. Motionen om fritt fall bifalles genom att

           Joel Brynielsson utreder utrustnigsbehov till KS

                 

18.     Inget övrigt.

      

19.     Ordförande förklarar stämman avslutad.

 

 

Vid protokollet:

 

……………………………….

Ulrika Ljungblad Jungmar

 

Justeras:

 

…………………………………….                           …………………………………

Lars Brickstad                                                                              Linnea Resare

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA

 

Protokoll

ordinarie kårstämma 13 oktober 2003, Karsvik Bromma

 

Närvarande:
Björn Sjöstrand (ordf), Magnus Johanson , Ulrika Ljungblad Jungmar, Johan Forssblad,

Jonas Sandell, Björn Brickstad, Linnea Resare, Anders Bergkrantz, Anni Billving, Sofie Jungmar, Andreas Nordén, Lars Brickstad, Magnus Tjerneld, Göran Haglund (t.o.m. punkt 17), Niklas Dyrefors (t.o.m. punkt 13), Jakob Ekelöw (t.o.m. punkt 13), Emil Jungmar (t.o.m. punkt 13), Max Westman (t.o.m. punkt 13), Olle Brickstad (t.o.m. punkt 13), Viktor Joelsson (t.o.m. punkt 13), Viktor Holmström (t.o.m. punkt 13), Ludvig Hult (t.o.m. punkt 13), Sara Erneberg (t.o.m. punkt 13), Jacob Malmström (t.o.m. punkt 13), Mikael Augustinsson (t.o.m. punkt 13), Susanna Hållbus (t.o.m. punkt 13), Elsa Nilsson (t.o.m. punkt 13), Caroline Wester (t.o.m. punkt 13), Sara Nordell (t.o.m. punkt 13), Sven Rygart (fr.o.m. punkt 15), Anita Gabrielsson (fr.o.m. punkt 17), Lagge Gabrielsson (fr.o.m. punkt 17) och Jan-Erik Lundqvist (FF).

 

               

1.       Kårordförande Björn Sjöstrand öppnade mötet och hälsade välkommen. Björn

          Sjöstrand valdes till ordförande på stämman.

 

2.             Stämmans behöriga sammankallning godkändes.

3.             Föredragningslistan godkändes.

 

4.             Lars Brickstad och Magnus Johanson valdes till justeringsmän.

5.        Justering av röstlängd - ingen invändning.

6.        Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1 september 2002 - 31 augusti 2003        

          gicks igenom. Bifogas.
          Kassören redogjorde för kårens ekonomi. Balansrapport och revisionsberättelse       

          bifogas.

7.        Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8.        Kårens underskott balanseras i ny räkning.

 

9.        Avdelningarnas verksamhetsmål presenterades. Bifogas.

 

10.     Stämman beslutade att höja medlemsavgiften till 600 kr / verksamhetsår.  

          Assistenter betalar halv avgift och övriga medlemmar betalar 300 kr.

          Budgeten fastställdes. (Bredband installeras i Karsvik.) Bifogas.

11.     Till kårordförande valdes Björn Sjöstrand.
          Till vice kårordförande valdes Magnus Johanson, Johan Forssblad och Per   
          Simonsson.

 

12.     Val av ledamöter till styrelsen:

          Kassör: Sven Rygart
          Sekreterare: Ulrika Ljungblad Jungmar
          Avdelningsrepr:  Insekterna: Jan Arnér
                                     Fjärilarna: Jonas Sandell HT 03 / Lennart Sundberg VT 04
                                       Karparna: Anita Gabrielsson

                                      Kräftorna: Lars Brickstad
                                        Mockasinerna: Gunnar Grimsvik

                                      Jakopporné: Linnea Resare        

                                      M/S Röjorné: Magnus Johanson

                                      Untrainabel: Joel Brynielsson

                                      En seniorrepresentant utses av seniorlagen.

11.      Val av revisor: Jan-Erik Lundqvist
      Revisorssuppleant: Bertil Jungmar
     

12.      Stugbokning: Göran Haglund
      Stugfogde: Fredrik Jungmar, Göran Haglund
      Lokalfogde Karsvik: KS
      Medlemsregistrerare: Per Simonsson
      Kårkaplan: K-G Fridman

           Postmottagare: Ulrika Ljungblad Jungmar
           Kår utbildare: Ulrika Bjurström

           Bidragsombud: Per Simonsson

           Materielansvarig: Anders Bergkrantz, Emil Brynielsson

           Kontakt person nyanmälningar: Johan Forssblad

           Nyckelansvarig: Åsa Olsson och Christer Ljungqvist

 

13.      Valberedning: Magnus Johanson (sammankallande), Björn Brickstad, Sofie

           Jungmar, Johan Forssblad, Anni Billving och Gunnar Grimsvik.

 

14.      Revidering av principbeslut (kårens egna tillägg till stadgarna).
      Inga revideringar.

15.      Jan Arnérs motion avslogs. Vi beslutade att visa böckerna Järven och Getingen på

           föräldramöten samt att sälja dem till de som är intresserade. Johan Forssblad

           (sammankallande), Anita Gabrielsson, Jan Arnér, Magnus Johanson och Björn

           Brickstad ser över MS märkessystem till nästa planeringsdag.

 

16.      Övrigt. Ljusfestgruppen får i uppdrag att jobba för: 1 Ny lokal – nytt program, 2.

           Ny lokal – gammalt program, 3. Traditionellt

           Lars Brickstad ser över möjligheterna till bastubygge vid Kåken.

      

17.      Ordförande förklarar stämman avslutad.

 

 

Vid protokollet:

 

……………………………….

Ulrika Ljungblad Jungmar

 

Justeras:

 

…………………………………….                           …………………………………

Magnus Johanson                                                         Lars Brickstad