Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

Varmt välkommen till årets kårstämma i Scoutkåren Mälarscouterna.

På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och se till så att vi satsar på rätt saker nästa år! Det är ett utmärkt sätt att göra skillnad genom att motionera, tycka till om årsbudgeten, ställa upp som delegat till distrikts- eller nationell stämma eller påverka Mälarscouternas verksamhetsplan. Dessutom ska en styrelse för nästa verksamhetsår väljas. Stämmohandlingar kommer publiceras senast en vecka innan stämman.

Tid: Söndagen den 26 september 2021, klockan 14:00 till ca 17:00
Plats: Utomhus kring Karsviks hage, Tegnebyvägen 16A

Motion
Alla medlemmar har rätt att skicka in motioner till Kårstämman. En motion är ett förslag på något som bör göras, med motivering av varför det är bra. Skicka in din motion senast två veckor före kårstämman till ko@malarscouterna.se. Motionerna publiceras tillsammans med kårstyrelsens utlåtande minst en vecka före kårstämman. Använd gärna motionsmallen [länk], och kika gärna på förra årets motioner som finns i handlingarna från förra året.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängden
 7. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 8. Föredragning av Kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt Kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret.
 10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Behandling av propositioner till Kårstämman
 12. Behandling av motioner till Kårstämman
 13. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsår
 14. Val av kårordförande, vice kårordföranden samt kassör
 15. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Presentation av övriga funktionärer
 19. Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten för organisationer som kåren är ansluten till för tiden intill nästa möte med Kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa
 20. Korrektion av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018-2019
 21. Mötet avslutas

 

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!