Varmt välkommen till årets kårstämma i Scoutkåren Mälarscouterna.
På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och se till så att vi satsar på rätt saker nästa år!

Tid: Söndagen den 29 september 2019, klockan 15:00 till ca 17:00
Plats: Karsviks hage, Tegnebyvägen 16A

Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 15 september. För den som vill finns det en mall på drive.malarscouterna.se. E-post: ko@malarscouterna.se

Stämmohandlingar kommer mailas ut veckan innan stämman.

Dagordning

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Justering av röstlängden
 4. Val av två protokolljusterare
 5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 6. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
 7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
 8. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Behandling av propositioner till kårstämman
 10. Behandling av motioner till kårstämman
 11. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsår
 12. Val av kårordförande, vice kårordföranden samt kassör
 13. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Presentation av övriga funktionärer
 17. Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten för organisationer som kåren är ansluten till för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

Vi ses där!
Styrelsen genom David Tennander, Ordförande