Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

Välkommen på årets kårstämma i scoutkåren Mälarscouterna. På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och gör din röst hörd!

Tid: söndag den 29 september 2013, 15:00 till ca. 17

Plats: Scoutlokalen vid Karsviks hage

Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 15 september.
Adress:           Lovisa Gebert, Komministervägen 47, 168 59 Bromma
Epost:            lovisa.gebert@gmail.com

Dagordning

1.              Val av mötesordförande
2.              Val av mötessekreterare
3.              Justering av röstlängden
4.              Val av två protokolljusterare
5.              Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
6.              Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
7.              Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
8.              Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9.              Behandling av motioner till kårstämman
10.           Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsår
11.           Val av kårordförande, vice kårordföranden samt kassör
12.           Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
13.           Val av revisorer och revisorssuppleanter
14.           Val av valberedning
15.           Presentation av övriga funktionärer
16.           Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten för organisationer som kåren är ansluten till för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa.

Väl mött, Styrelsen genom Niklas Dyrefors

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!