Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

Tid: söndag den 2 oktober 2011 kl. 15:00. 

Plats: Karsviks hage.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 18 september.
Adress: Lars-Göran Grabrielsson, Svoldervägen 22, 168 53 Bromma
Epost:  lagges@gmail.com

Alla medlemmar i Mälarscouterna är välkomna!

Dagordning

1.     Val av ordförande vid mötet.
2.     Justering av röstlängden.
3.     Val av två justeringsmän.
4.     Fråga om kårstämman anses behörigen sammankallad.
5.     Godkännande av dagordning.
6.     Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, och revisionsberättelse för 2010/2011.
7.     Fastställande av balansräkning för 2011-08-31, samt ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter för 2010/20011
8.     Beslut om kårens överskott enligt den fastställda balansräkningen.
9.     Verksamhetsmål för 2011/2012.
10.  Fastställande av medlemsavgifter samt budget för 2011/2012.
11.  Val av kårordförande samt tre vice kårordförande för tiden fram till nästa kårstämma.
12.  Val av övriga ledamöter till kårstyrelsen för tiden fram till nästa kårstämma.
13.  Val av revisor samt revisorssuppleant för tiden fram till nästa kårstämma.
14.  Presentation av övriga funktionärer.
15.  Val av valberedning.
16.  Revidering av principbeslut.
17.  Behandling av eventuella motioner till kårstämman.
18.  Övrigt.
19.  Kårstämman avslutas.

Väl mött, Styrelsen,

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för varje avdelning skall vara Lagge tillhanda senast 18 september
Adress: Lars-Göran Grabrielsson, Svoldervägen 22, 168 53 Bromma. 
Epost:  lagges@gmail.com

Verksamhetsmål 2011/2012

Verksamhetsmål för varje avdelning skall vara Lagge tillhanda senast 18 september.
Adress: Lars-Göran Grabrielsson, Svoldervägen 22, 168 53 Bromma
Epost:  lagges@gmail.com

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!