Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA

 

Protokoll

ordinarie kårstämma 8 oktober 2007, Karsviks hage Bromma

 

Närvarande:  Magnus Rygart (ordf.), Ulrika Ljungblad Jungmar, Anita Gabrielsson, Lagge Gabrielsson, Fredrik Jungmar, Per Simonsson, Niklas Dyrefors,, Lovisa Gebert, Emma Malmeby,  Johan Forssblad, Mimmi Ericsson, Jacob Malmström, David Lundqvist, Anni Billving, Ludvig Hult (punkt 10), Martin Gabrielsson (punkt 10)

                       

1.       Kårordförande Magnus Rygart öppnade mötet och hälsade välkommen. Magnus Rygart             valdes till ordförande på stämman,  Anni Billving under punkt 7.

 

2                              Justering av röstlängd - ingen invändning

3                              Anni Billving och Emma Malmeby valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

 

4                              Stämman ansågs vara behörigen sammankallad

5           Den föreslagna dagordningen godkändes.

6           Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1 september 2005 - 31 augusti 2006       

          gicks igenom. Bifogas.
          Kassören redogjorde för kårens ekonomi. Balansrapport och revisionsberättelse.       

          Bifogas.

7           Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8           Kårens överskott 20191 kr  balanseras i ny räkning.

 

9           Verksamhetsmålen diskuterades på planeringshelgen Två nya  avdelningar startas detta år.

 

10        Medlemsavgiften är oförändrad 800 kr / verksamhetsår.  

          Assistenter och övriga medlemmar över 18 år betalar 400 kr. Ledare och funktionärer

          betalar  ingen avgift.

          Budgeten fastställdes. Bifogas.

11     Till kårordförande valdes Magnus Rygart.
          Till vice kårordförande valdes, Niklas Dyrefors, Ulrika Bjurström och Linnea Sjöberg.

 

12     Val av ledamöter till styrelsen:

          Kassör: Johan Forssblad
          Sekreterare: Ulrika Ljungblad Jungmar
          Avdelningsrepr:           Insekterna: Åsa Lagerlöf
                                     Fjärilarna: Jacob Malmström

                                                                 Spindlarna: Sofia Hult
                                            Karparna: Lagge Gabrielsson

                                     Kräftorna: Malin Arvidsson
                                            Mockasinerna: Ludvig Hult

                                                                  Dojorna: Anni Billving

                                                                 N´dunkorné: Ingela Jansson

                                                                 Chang Jiangorné: Johan Resare

                                                                 Sssiehkmvv-orne: Lena Lokrantz

                                                                

                                     Seniorrepresentant utses av seniorlagen.

13      Val av revisor: Jan-Erik Lundqvist
           Revisorssuppleant: Bertil Jungmar
     

14      Stugbokning: Joel Brynielsson
           Stugfogde: Fredrik Jungmar
           Lokalfogde Karsvik: Willy Eriksson
           Medlemsregistrerare: Per Simonsson

           Postmottagare: Ulrika Ljungblad Jungmar
           Kår utbildare: Jan Arnér

           Bidragsombud: Johan Forssblad

           Materielansvarig:  Lagge Gabrielsson, Fredrik Jungmar, Erik Gustafsson och Edwin Skattman     Udd      

           Kontakt person nyanmälningar: Anita Gabrielsson

           Nyckelansvarig: Familjen Rygart på Hildebrandsvägen 13.

    

                       

 15     Valberedning: Anita Gabrielsson är sammankallande.

 

16      Revidering av kårhandboken (kårens egna tillägg till stadgarna).
           Inga revideringar. Uppdrar åt KS att revidera under året.

17      Två motioner har inkommit. Se bilaga. Motion 1. Bifölls, nya halsdukar med ny nyans av              kantfärgen  beställs.  Motion 2. Första attsatsen avslogs, andra attsatsen  avslogs, tredje            attsatsen bifölls.

                       

                 

18      Inget övrigt.

      

19      Ordförande förklarar stämman avslutad.

 

 

Vid protokollet:

 

……………………………….

Ulrika Ljungblad Jungmar

 

Justeras:

 

…………………………………….                           …………………………………

Anni Billving                                                                                                Emima Malmeby

 

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!