Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA

 

Protokoll

ordinarie kårstämma 5 oktober 2005, Karsvik Bromma

 

Närvarande:  Magnus Johanson (ordf.), Ulrika Ljungblad Jungmar, Anita Gabrielsson, Lagge Gabrielsson, Fredrik Jungmar, Ulrika Bjurström, Per Simonsson, Caroline Wester, Linnea Resare och Sven Rygart.

 

                       

1.       Kårordförande Magnus Johanson öppnade mötet och hälsade välkommen. Magnus Johanson  valdes till ordförande

          på stämman, Caroline Wester punkt 7.

 

2.                            Justering av röstlängd - ingen invändning.

3.                            Lagge Gabrielsson och Ulrika Bjurström valdes till justeringsmän.

 

4.                            Stämman ansågs vara behörigen sammankallad.

5.         Den föreslagna dagordningen godkändes.

6.         Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1 september 2004 - 31 augusti 2005        

          gicks igenom. Bifogas.
          Kassören redogjorde för kårens ekonomi. Balansrapport och revisionsberättelse.       

          Bifogas.

7.         Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8.         Kårens överskott 16776 kr  balanseras i ny räkning.

 

9.         Verksamhetsmålen diskuterades på planeringshelgen. Se bilaga.

 

10.     Medlemsavgiften är oförändrad 600 kr / verksamhetsår.  

          Assistenter betalar halv avgift och övriga medlemmar betalar 300 kr. Ledare och funktionärer

          betalar  ingen avgift.

          Budgeten fastställdes. Bifogas.

11.     Till kårordförande valdes Magnus Johanson.
          Till vice kårordförande valdes, Johan Forssblad, Ulrika Bjurström och Linnea Resare.

 

12.     Val av ledamöter till styrelsen:

          Kassör: Sven Rygart
          Sekreterare: Ulrika Ljungblad Jungmar
          Avdelningsrepr:   Insekterna: Helena Skog
                                     Fjärilarna: Åsa Karlsson
                                     Karparna: Anita Gabrielsson

                                     Kräftorna: Max Walter
                                     Mockasinerna: Jenny Wedin

                                     Jakopporné: Jonas Holm

                                                                   Oppjollorné: Per Simonsson

                                                                  N´dunkorné: Ingela Jansson

                                     Seniorrepresentant utses av seniorlagen.

13.      Val av revisor: Jan-Erik Lundqvist
           Revisorssuppleant: Bertil Jungmar
     

14.      Stugbokning: Göran Haglund
           Stugfogde: Fredrik Jungmar
           Lokalfogde Karsvik: Kårstyrelsen
           Medlemsregistrerare: Per Simonsson

           Postmottagare: Ulrika Ljungblad Jungmar
           Kår utbildare: Jan Arnér

           Bidragsombud: Per Simonsson

           Materielansvarig: Jonas Sandell och Lagge Gabrielsson

           Kontakt person nyanmälningar: Johan Forssblad

           Nyckelansvarig: Åsa Olsson och Christer Ljungqvist

           Kontaktp. distr./förb: Caroline Wester

                       

 15.     Valberedning: KS utser valberedning med representanter från alla avdelningar.

 

16.      Revidering av principbeslut (kårens egna tillägg till stadgarna).
           Inga revideringar. Uppdrar åt KS att revidera principbeslut under året.

17.      Inga motioner

                  

18.      Inget övrigt.

      

19.      Ordförande förklarar stämman avslutad.

 

 

Vid protokollet:

 

……………………………….

Ulrika Ljungblad Jungmar

 

Justeras:

 

…………………………………….                           …………………………………

Lagge Gabrielsson                                                                                                       Ulrika Bjurström

 

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!