Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

SCOUTKÅREN MÄLARSCOUTERNA

 

Protokoll

ordinarie kårstämma 13 oktober 2003, Karsvik Bromma

 

Närvarande:
Björn Sjöstrand (ordf), Magnus Johanson , Ulrika Ljungblad Jungmar, Johan Forssblad,

Jonas Sandell, Björn Brickstad, Linnea Resare, Anders Bergkrantz, Anni Billving, Sofie Jungmar, Andreas Nordén, Lars Brickstad, Magnus Tjerneld, Göran Haglund (t.o.m. punkt 17), Niklas Dyrefors (t.o.m. punkt 13), Jakob Ekelöw (t.o.m. punkt 13), Emil Jungmar (t.o.m. punkt 13), Max Westman (t.o.m. punkt 13), Olle Brickstad (t.o.m. punkt 13), Viktor Joelsson (t.o.m. punkt 13), Viktor Holmström (t.o.m. punkt 13), Ludvig Hult (t.o.m. punkt 13), Sara Erneberg (t.o.m. punkt 13), Jacob Malmström (t.o.m. punkt 13), Mikael Augustinsson (t.o.m. punkt 13), Susanna Hållbus (t.o.m. punkt 13), Elsa Nilsson (t.o.m. punkt 13), Caroline Wester (t.o.m. punkt 13), Sara Nordell (t.o.m. punkt 13), Sven Rygart (fr.o.m. punkt 15), Anita Gabrielsson (fr.o.m. punkt 17), Lagge Gabrielsson (fr.o.m. punkt 17) och Jan-Erik Lundqvist (FF).

 

               

1.       Kårordförande Björn Sjöstrand öppnade mötet och hälsade välkommen. Björn

          Sjöstrand valdes till ordförande på stämman.

 

2.             Stämmans behöriga sammankallning godkändes.

3.             Föredragningslistan godkändes.

 

4.             Lars Brickstad och Magnus Johanson valdes till justeringsmän.

5.        Justering av röstlängd - ingen invändning.

6.        Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1 september 2002 - 31 augusti 2003        

          gicks igenom. Bifogas.
          Kassören redogjorde för kårens ekonomi. Balansrapport och revisionsberättelse       

          bifogas.

7.        Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8.        Kårens underskott balanseras i ny räkning.

 

9.        Avdelningarnas verksamhetsmål presenterades. Bifogas.

 

10.     Stämman beslutade att höja medlemsavgiften till 600 kr / verksamhetsår.  

          Assistenter betalar halv avgift och övriga medlemmar betalar 300 kr.

          Budgeten fastställdes. (Bredband installeras i Karsvik.) Bifogas.

11.     Till kårordförande valdes Björn Sjöstrand.
          Till vice kårordförande valdes Magnus Johanson, Johan Forssblad och Per   
          Simonsson.

 

12.     Val av ledamöter till styrelsen:

          Kassör: Sven Rygart
          Sekreterare: Ulrika Ljungblad Jungmar
          Avdelningsrepr:  Insekterna: Jan Arnér
                                     Fjärilarna: Jonas Sandell HT 03 / Lennart Sundberg VT 04
                                       Karparna: Anita Gabrielsson

                                      Kräftorna: Lars Brickstad
                                        Mockasinerna: Gunnar Grimsvik

                                      Jakopporné: Linnea Resare        

                                      M/S Röjorné: Magnus Johanson

                                      Untrainabel: Joel Brynielsson

                                      En seniorrepresentant utses av seniorlagen.

11.      Val av revisor: Jan-Erik Lundqvist
      Revisorssuppleant: Bertil Jungmar
     

12.      Stugbokning: Göran Haglund
      Stugfogde: Fredrik Jungmar, Göran Haglund
      Lokalfogde Karsvik: KS
      Medlemsregistrerare: Per Simonsson
      Kårkaplan: K-G Fridman

           Postmottagare: Ulrika Ljungblad Jungmar
           Kår utbildare: Ulrika Bjurström

           Bidragsombud: Per Simonsson

           Materielansvarig: Anders Bergkrantz, Emil Brynielsson

           Kontakt person nyanmälningar: Johan Forssblad

           Nyckelansvarig: Åsa Olsson och Christer Ljungqvist

 

13.      Valberedning: Magnus Johanson (sammankallande), Björn Brickstad, Sofie

           Jungmar, Johan Forssblad, Anni Billving och Gunnar Grimsvik.

 

14.      Revidering av principbeslut (kårens egna tillägg till stadgarna).
      Inga revideringar.

15.      Jan Arnérs motion avslogs. Vi beslutade att visa böckerna Järven och Getingen på

           föräldramöten samt att sälja dem till de som är intresserade. Johan Forssblad

           (sammankallande), Anita Gabrielsson, Jan Arnér, Magnus Johanson och Björn

           Brickstad ser över MS märkessystem till nästa planeringsdag.

 

16.      Övrigt. Ljusfestgruppen får i uppdrag att jobba för: 1 Ny lokal – nytt program, 2.

           Ny lokal – gammalt program, 3. Traditionellt

           Lars Brickstad ser över möjligheterna till bastubygge vid Kåken.

      

17.      Ordförande förklarar stämman avslutad.

 

 

Vid protokollet:

 

……………………………….

Ulrika Ljungblad Jungmar

 

Justeras:

 

…………………………………….                           …………………………………

Magnus Johanson                                                         Lars Brickstad

 

 

 

 

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!