Logga in: Logga in med ScoutID
Saknar du konto?

Välkommen på årets kårstämma i scoutkåren Mälarscouterna. På kårstämman har alla medlemmar i Mälarscouterna rösträtt, så kom och gör din röst hörd!

Tid: söndag den 7 oktober 2012, 15:00 till ca. 17

Plats: Scoutlokalen vid Karsviks hage

Motioner

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 19 september.

Adress:   Ulrika Bernmar, Galoppvägen 2, 170 66 Solna, Epost: ulrika.bjurstrom@gmail.com

Dagordning

1.             Val av mötesordförande.

2.             Val av mötessekreterare.

3.             Justering av röstlängden.

4.             Val av två protokolljusterare.

5.             Fråga om kårstämman behörigen sammankallats.

6.             Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår.

7.             Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret.

8.             Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9.             Behandling av motioner till kårstämman.

10.           Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsår.

11.           Beslut om nya stadgar.

11.           Val av kårordförande, vice kårordföranden samt kassör.

12.           Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen.

13.           Val av revisorer och revisorsuppleanter.

14.           Val av valberedning.

15.           Presentation av övriga funktionärer.

16.           Val av scoutkårens delegat(er) till andra beslutande årsmöten för organisationer som kåren är ansluten till för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa.

Väl mött, Styrelsen genom Niklas Dyrefors

Bli Mälarscout!

Äventyret är nära - Mälarscouterna välkomnar nya och gamla scouter och ledare. Läs mer om Mälarscouterna och anmäl ditt intresse här!