Nyheter

Tid: söndag den 26 september 2010 kl. 15:00.

Plats: Karsviks hage.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 22 september.
Adress: Ulrika Ljungblad Jungmar

Vålbergavägen 163, 175 69 Järfälla

Epost:  ulj@comhem.se

 

Alla medlemmar i Mälarscouterna är välkomna!

Dagordning

1.     Val av ordförande vid mötet.

2.     Justering av röstlängden.

3.     Val av två justeringsmän.

4.     Fråga om kårstämman anses behörigen sammankallad.

5.     Godkännande av dagordning.

6.     Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, och revisionsberättelse för 2009/2010.

7.     Fastställande av balansräkning för 2010-08-31, samt ansvarsfrihet för kårstyrelsens ledamöter för 2009/20010

8.     Beslut om kårens överskott enligt den fastställda balansräkningen.

9.     Verksamhetsmål för 2010/2011.

10.  Fastställande av medlemsavgifter samt budget för 2010/2011.

11.  Val av kårordförande samt tre vice kårordförande för tiden fram till nästa kårstämma.

12.  Val av övriga ledamöter till kårstyrelsen för tiden fram till nästa kårstämma.

13.  Val av revisor samt revisorssuppleant för tiden fram till nästa kårstämma.

14.  Presentation av övriga funktionärer.

15.  Val av valberedning.

16.  Revidering av principbeslut.

17.  Behandling av eventuella motioner till kårstämman.

18.  Övrigt.

19.  Kårstämman avslutas.

 

Väl mött, Styrelsen.

 

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för varje avdelning skall vara Ulrika tillhanda senast 19 september

Adress: Vålbergavägen 163, 175 69 Järfälla.

Telefon: 08-761 48 78

Epost:  ulj@comhem.se

 

Verksamhetsmål 2007/2008

Verksamhetsmål för varje avdelning skall vara Ulrika tillhanda senast 19 september.

Adress: Vålbergavägen 163, 175 69 Järfälla.

Telefon: 08-761 48 78

Epost: ulj@comhem.se