Hej Mälarscouter,

Läs detta noga inför kommande scoutmöten. I korthet:

 • Riskbedömning i förväg för alla mötesmoment
 • Fortsatt avdelningsverksamhet, återigen även för utmanare
 • All verksamhet förläggs utomhus eller digitalt
 • Mötesförberedelse inomhus med som mest en ledare åt gången per rum
 • Försök dela upp mötet, och särskilt ledarna

Regler för fortsatt avdelningsverksamhet

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Mälarscouterna fortsätta bedriva ordinarie verksamhet, dock anpassad för situationen med spridning av covid-19. Enligt de riktlinjer för riskbedömning som publicerats, de rekommendationer riktade till idrottsföreningar och Scouternas centrala information så kan vi konstatera att vår avdelningsverksamhet går att genomföra säkert och att vi uppmuntras fortsätta. 

Vissa avdelningar kan komma att ställa in sin verksamhet utifrån ledarsituationen, detta meddelas i sådana fall av ansvarig avdelningsledare. Ledarmöten och möten mellan funktionärer fortsätter vara digital.

Riskbedömning

De punkter vi bör fundera extra över är:

 • Inomhus/utomhus
 • Tillgång till hygienåtgärder
 • Långvarighet
 • Moment med närkontakt
 • Storlek på grupp
 • Riskgrupper och deltagare med samhällsviktiga arbeten

På scoutsammankomster betyder det att

 • Alla möten sker utomhus eller digitalt.
  • Enbart förberedelse inför möten får ske inomhus, och ska då genomföras på så sätt att ledare inte befinner sig nära varandra. Exempelvis bör all avstämning ske utomhus, och bara en person per rum samtidigt.
  • Toabesök får ske, men utan köbildning. Handfatet utanför Ladan är avstängt under vintern. Vi hänvisar till plastbaljor från kallförrådet som kan fyllas med vatten, alternativt handsprit.
  • Möten för ledare och funktionärer hålls utomhus eller på distans, exempelvis via Google Meet.
  • Alla mötesmoment måste riskanalyseras
 • Varje möte behöver en riskbedömning av mötesmomenten, och bra koll på att tillräckligt många ledare kan närvara. Stora ledargrupper bör delas upp i mindre för att minska exponeringen.
 • Matmöten är okej, förutsatt att hygienen kan hållas. Tänk på att det betyder att de olika momenten tar längre tid än vanligt. Vi orsakar inte heller trängsel i matbutiken, matinköp sker av enskilda.
 • Tänk igenom val av aktiviteter för att undvika moment med närkontakt. Undvik vanliga avdelningsrop, går de att göra på något annat sätt? Genomför mötet i mindre grupper, särskilt för stora avdelningar. Var särskilt försiktiga gällande ledarmöten.
 • Rengör utrustning mellan användning, likaså bordsytor osv.
 • Stäm av med övriga avdelningar om platser. Lämpligt är kanske en avdelning kring Karsvik, en nedanför backen/längs med gången och resterande på ängen eller någon annanstans.
 • Scouter och ledare stannar hemma 48 timmar efter tillfrisknande, även vid milda symptom. Uppvisar en scout symptom, kontakta genast föräldrarna så scouten kan lämna mötet.
 • För de som är födda 2004 eller tidigare gäller extra hårda regler kring distansering, alla som deltar måste ha läst och följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer avseende fritidsaktiviteter

På hajker betyder det dessutom att 

 • Dagshajker utomhus får genomföras. Vi avstår från övernattningar och inomhusvistelse.
 • Scouter som ställer in sent på grund av symptom ska erbjudas få tillbaka hajkavgiften, för att inte uppmuntra till riskfyllt deltagande. Detta görs via mail till ekonomi@malarscouterna.se eller via appen Återbetalningar på hemsidan.
 • Det behöver finnas en tydlig plan för hur symptom som uppkommer under hajken hanteras.
 • Undvik långa färdsträckor, stanna hellre i närområdet. Undvik kollektiva transportmedel.
 • Genomför så stora delar som möjligt i mindre grupper.
 • Ha en tydlig plan för hygien, och låt eventuell matlagning ta sin tid.

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda dig och andra. Läs också Scouternas riskanalysguide, och artikeln i Scout angående övernattningar.

I och med försiktigare inställning gentemot även milda sjukdomssymptom ökar risken att aktiviteter ställs in med kort varsel. Är inte tillräckligt många ledare friska, var inte rädda att ställa in. Meddela ko@malarscouterna.se alla sådana beslut. 

Varför hålla öppet?

Vår verksamhet går att bedriva utan betydande risker enligt nuvarande rekommendationer från myndigheter. Däremot är det viktigt för samhället att verksamhet som kan fortgå på ett säkert sätt fortgår. För våra scouter är det viktigt att komma ut och röra på sig, och ha åtminstone någonting som är mer likt det vanliga. Detta är i enlighet med Scouternas centrala rekommendationer. Vi i styrelsen håller oss uppdaterade och redo att ompröva beslut på kort varsel om förutsättningarna ändras. 

Avslutningshajk & läger

Det planeras för avslutningshajk sista helgen i maj och sommarläger sista veckan i juli. Dessa kommer genomföras enligt då rådande restriktioner.

Vid sjukdom på avdelning

Om någon blir sjuk inom en vecka från att deltagit i scoutverksamhet, eller varit i kontakt med senare bekräftad coronasmitta innan ett scoutmöte, så rekommenderar vi deltagaren att testa sig för covid. Skulle testet vara positivt så ska scouten höra av sig till avdelningsledaren. Avdelningsledaren ska därefter göra följande:

 1. Informera ledare, scouter och föräldrar på avdelningen
 2. Informera andra som varit i närheten av personen ifråga i scoutsammanhang
 3. Informera KO-gruppen via ko@malarscouterna.se

Beskriv gärna omständigheterna under tillfället, om dessa riktlinjer och regler följts borde risken för smittspridning under mötet varit låg. Däremot bör inte information om vem som påträffats smittad gå ut till alla, utan bara till ledare. Om scouten eller ledaren ifråga varit särskilt nära ett fåtal andra, exempelvis inom patrullen, kan dessa kontaktas separat med den informationen.

Allmänt

Om du har några frågor eller funderingar, hör av dig till kårordförande Teo på 070-49 40 350 eller ko@malarscouterna.se. Om din avdelning ställer in någonting vill jag verkligen veta det för att kunna ha överblick på kårens verksamhet: maila ko@malarscouterna.se. Särskilt viktig information, exempelvis om vi beslutar att stänga ner scoutverksamheten, kommer gå ut via sms till alla ledare. 

Lycka till, och tack för era fantastiska insatser!

Kårstyrelsen genom
Teo Elmfeldt
Kårordförande

2020-03-28 Uppdatering med anledning av skärpta krav och rekommendationer.

2020-04-02 Alla möten sker nu utomhus, utan undantag. Lagt till Scouternas riskanalysguide.

2020-04-20 Uppdaterat stycket angående Valborg.

2020-05-08 Uppdateringar kring olika arrangemang

2020-05-18 Uppdatering kring hajker, specifikt övernattningar

2020-08-14 Uppdatering inför hösten

2020-08-17 Uppdatering kring matmöten

2020-09-20 Utmanarmöten inomhus tillåtna

2020-10-27 Hantering vid sjukdomsfall

2020-10-31 Uppdatering utifrån nya allmänna råd

2020-11-10 Förtydligande av processen vid bekräftad smitta

2020-11-20 Uppdatering efter ytterligare skärpningar

2021-01-21 Uppdatering inför terminsstart